ИТХ-ын тогтоол
Нэр Хавсралт
1 Малын тоо толгойн албан татвар шинэчлэн батлах тухай ТАТАХ
2 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухай ТАТАХ
3 Бэлчээр түүнийг зохистой ашиглах, хамгаалах малын гоц халдварт өвчнөөс сэргийлэх түр журам батлах тухай ТАТАХ
4 Ундны усны цэвэр усны үнэ тогтоох тухай ТАТАХ
5 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай ТАТАХ
6 2024_онд_иргэнд_өмчлүүлэх_газрын_нийт_хэмжээ,_байршил,_зориулалтыг тогтоох тухай ТАТАХ
7 Сумын 2023 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
8 Сумын сайн малчны журамд өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
9 Сумын нийт мал сүргийг угаах, хашаа хороог ариутгах ТАТАХ
10 Бахархал шагнал олгох журам ТАТАХ
11 Хоршоог хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн тэргүүлэх чиглэл, дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ТАТАХ
12 Хоршоог хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн тэргүүлэх чиглэл, дээд хэмжээ батлах тухай ТАТАХ
13 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай ТАТАХ
14 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөл байгуулах тухай ТАТАХ
15 Сан өөрчлөн батлах тухай ТАТАХ