Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх -ийн нэр, өөрийн нэр, суралцаж байгаа улс, сургуулийн нэр, мэргэжил, суралцах хугацаа, мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн, гэрээний хэрэгжилт
Орон нутагт нэн шаардлагатай тусгай мэргэжлээр их дээд сургуульд мэргэжилтэн бэлтгэх талуудын гарвалсан гэрээ

...

2024-05-07 11:02:28

Дэлгэрэнгүй..