Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам
"Баянцагаан сумын хүний нөөцийн нэгдсэн хөтөлбөр" 2024-2028 он

...

2024-05-03 10:56:41

Дэлгэрэнгүй..