Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл
2022 ОНЫ ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

...

2022-06-23 11:51:10

Дэлгэрэнгүй..