Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл
Моторын байрны барилга

...

2024-05-07 11:08:43

Дэлгэрэнгүй..
Наадмын талбайн газар

...

2024-05-07 11:08:10

Дэлгэрэнгүй..
Дэлгэрэх багийн төвийн контор

...

2024-05-07 11:07:46

Дэлгэрэнгүй..
Гичгэнэ багийн төвийн контор

...

2024-05-07 11:07:19

Дэлгэрэнгүй..
Соёл амралтын хүрээлэн

...

2024-05-07 11:06:47

Дэлгэрэнгүй..
Орон сууцны барилга

...

2024-05-07 11:06:18

Дэлгэрэнгүй..
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн

...

2024-05-07 11:05:48

Дэлгэрэнгүй..
Жаргалант багийн контор

...

2024-05-07 11:05:20

Дэлгэрэнгүй..
ЗДТГ-ын контор

...

2024-05-07 11:04:49

Дэлгэрэнгүй..
Цэцэн багийн контор

...

2024-05-07 11:04:20

Дэлгэрэнгүй..