Зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, журам, олгосон сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн хүчингүй болгосон зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл, зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, самбар, төлөөлөгчийн газар, зөвшөөрөл олгосон бол
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...