Зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, журам, олгосон сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн хүчингүй болгосон зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл, зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, самбар, төлөөлөгчийн газар, зөвшөөрөл олгосон бол
Тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-үүдийн судалгаа

...

2024-05-07 14:14:07

Дэлгэрэнгүй..
Цагийн хязгаар шинэчлэн тогтоох тухай

...

2024-05-06 15:23:47

Дэлгэрэнгүй..