Үйлчилгээний төрөл, шийдвэрлэх журам, хугацаа, бүрдүүлэх баримт бичиг, түүний загвар, төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл
Бичил худалдаа, ажил үйлчилгээний орлогын албан татварын хэмжээг тогтоох тухай

...

2023-04-11 16:04:53

Дэлгэрэнгүй..
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хэмжээ

...

2023-04-11 15:56:17

Дэлгэрэнгүй..
Малын тоо толгойн албан татвар тогтоох тухай

...

2023-04-11 14:50:01

Дэлгэрэнгүй..