Үйлчилгээний төрөл, шийдвэрлэх журам, хугацаа, бүрдүүлэх баримт бичиг, түүний загвар, төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

...

2024-05-06 15:27:13

Дэлгэрэнгүй..
Бичил худалдаа, ажил үйлчилгээний орлогын албан татварын хэмжээг тогтоох тухай

...

2023-04-11 16:04:53

Дэлгэрэнгүй..
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хэмжээ

...

2023-04-11 15:56:17

Дэлгэрэнгүй..
Малын тоо толгойн албан татвар тогтоох тухай

...

2023-04-11 14:50:01

Дэлгэрэнгүй..