Зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, журам, олгосон сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн хүчингүй болгосон зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл, зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, самбар, төлөөлөгчийн газар, зөвшөөрөл олгосон бол