Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан, нэгдсэн төсөвд төлсөн татварын хэмжээ, ноогдол ашиг
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...