Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, гишүүдийн эцэг, эх, өөрийн нэр, цалин хөлс, урамшууллын дүн, албаны цахим хяаг, сонгон шалгаруулах журам, тов, шалгаруулал
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...