сумын төвийн гэрэлтүүлэг

2023 онд сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн өөр дээрээ нарны тольтой 40 ширхэг гэрлийг суурилуулах ажил хийгдсэн.  Зураг, төлөвлөгөөний дагуу нийтийн эзэмшлийн талбай болон гудамжуудад суурилуулсан.

Тус нарны тольтой шөнийн гэрэл нь:

✅800w хүчин чадалтай

✅Өөр дээрээ панельтэй /нарны толь/

✅Ус бороо, цас, шорооны өндөр хамгаалалттай

✅Удирдлагатай

✅Гэрэлний тусгалд хөдөлгөөнгүй үед гэрэл нь бүдгэрч цэнэгээ хэмнэдэг автомат тохиргоотой.

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

2023-12-18 18:16:57