2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр 2022 он, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт
2022-06-20 11:09:53